من هنوز در معماي مرموز پيشاني تو گيج مانده ام


اينک


همه زيبايي ها سهم توست


تو بگو


اي پيشا ني ات سپيده ترين


تقدير بلند آبي ات را کجا نوشته اند!

/ 0 نظر / 3 بازدید