اخوان ثالث

لحظه ديدار نزديكست.

باز من ديوانه ام، مستم؛

باز ميلرزد دلم،دستم.

بازگويي در جهان ديگري هستم.

هاي! نخراشي به غفلت گونهام را، تيغ!

هاي، نپريشي صفاي زلفكم را، دست!

و آبرويم را نريزي، دل!

- لحظه ديدار نزديكست

اخوان ثالث

/ 0 نظر / 3 بازدید