پند

گستاخ باش

به سان عشق

در و دروازه فرو ریزان

/ 1 نظر / 22 بازدید
زهرا معتمدی

"بگذار دیگران هر چه دلشان می خواهد بگویندو فکر کنندولی واقعیت اینست که زندگی حتی قبل از اینکه ما برای همیشه ترکش کنیم ترکمان می کند" بعد از مدتها با غزلی به روزم و منتظرتان!