ساقی ار باده از اين دست به جام اندازد

عارفان را همه در شرب مدام اندازد

ای خوشا دولت آن مست که در پای حريف

سر و دستار نداند که کدام اندازد


حافظ
خيلی زيباست .


/ 0 نظر / 3 بازدید