نه زمزمه هاي آب را مي خواهم

نه شکوه سبزه زار را

و نه نوازش معصو مانه باد را      روي صورت هاي گمنام

من فقط ترا مي خو اهم

تا به تو برسم 

نمي دانم چند پيراهن پاره خواهم کرد....

/ 0 نظر / 3 بازدید