اجازه

معلم مان می گفت:
“ زير کلماتی که نمي دانيد خط بکشيد. “

بعد از اينهمه سال
اينهمه راه
اينهمه زندگی
و اينهمه کتاب
زير تمام کلمات خط می کشم.

- آقا معلم، اجازه ؟!

اين رو نمي دونم از کجا ديدم اما قشنگه

/ 1 نظر / 24 بازدید
مهرداد

اميد وارم که خط کشيدن هايت روزی به پايان برسد و يا حد اقل کم بشود و تو بتوانی از بيشتر مسايل سر در بياوری ---------به ولاگم ی سری بزن ----خوشحال ميشم----قربانت سوتک