باد سکوت مي پاشد
بيا هيچ درو کنيمميان دو پلک تو ايستاده است زمين
چشم بر هم مزن
که ماه و ماهي
خواب ترا مي بيند...پلي از نگاه در ميان
و سکوت رود خانه اي گذران.../ 0 نظر / 3 بازدید