نه هرگز آنچنان فراز سرم قرار مي گيري 

 كه كلاه از سرم بيندازد

 سماجت ديدارت


نه هرگز

آنگونه دور مي شوي

كه پندارم

 غروب كرده باشي

تا باز مانم از رفتن

 نوميد و دلشكسته

ستاره آشنا

تو دور مي شوي

يا من ايستاده ام

 برجا؟

 منوچهر آتشی


/ 0 نظر / 19 بازدید