چراغي در دست

چراغي در دلم.

زنگار روحم را صيقل مي زنم

آينه ئي برابر آينه ات مي گذارم

تا از تو

ابديتي بسازم

/ 1 نظر / 3 بازدید

salam be maa ham sar bezanin