زيباست و فوق العاده ساده .

 

نگاهت طو لاني ترين بوسه است ،به هنگام وداع

که مرگ را در برق دشنه جلادان


به انتظار مي کشد.


نگاهت سبز ترين مزرعه است که پرنده سرگردان نگاهم را در آلا چيق مژگانت
پناه ميدهد.


نگاهت امن ترين جاده است براي گريز،و بلند ترين حصار است براي عزلت...


نگاهت آرام ترين رود خانه است،که ماهي هاي رنگين چشمانم را در عمق درياي
چشمانت....


نگاهت کو تاه ترين زمان است براي اميدواري،و وسيع ترين سايبان است براي
فراغت...

/ 0 نظر / 4 بازدید