کتاب بريدا کوييلو رو از دوستم گرفتم اما نمي تونم بخونم


اينم شد زندگي , آدم حوصله خوندن کتاب رو هم نداره
وگرنه ....


انقدر بي حوصله باشي که نخواي نقطه آخري سطر بالا رو برداري که سه تا بشن .

خدا تو وقتي بي حوصله مي شي چيکار مي کني
زلزله مي فرستي يا سيل .

اره معمولا خرابکاري مي کني مي دونم
به هيشکي نمي گم باور کن !!

يه کار ديگه هم مي توني بکني که من بتونم رو قولم واسم , اونم اينه که هر کي اين مطالب رو خوند ساکت کني

اينش ديگه با خودته .

/ 0 نظر / 19 بازدید