محمد مختاري

واسه اينم توضيح دارم اما باز ...

نزديک شو اگر چه نگاهت ممنوع است.


زنجيرهاي اشاره چنان از هم پاشيده است   

 که حلقه هاي نگاه در هم قرار   نميگيرد


دنيا نشانه هاي ما را در حول و حوش غفلت خود ديده است و چشم پوشيده است.


نزديک شو اگر چه حضوري است....      

/ 0 نظر / 2 بازدید