صوفی ار باده به اندازه خورد نوشش باد

ورنه انديشه اينکار فراموشش باد


اينم که از حافظه

/ 1 نظر / 3 بازدید
تيام

حافظا ! می خور و رندی کن و خوش باش ولی --- دام تزوير مکن چون دگران قران را!